۱۳۹۷/۶/۷

دعوای اجرت المثل یا دعوای اخذ اجرت المثل در حالت عام اطلاق به پرداخت اجرت عمل شخص در قبال انجام خدمتی است که در عرف جامعه برای آن خدمت به طور معمول اجرتی پیش بینی شده است ، به این معنا که که افراد در قبال خدماتی که از یدیگر دریافت می کنند ، موظف به پرداخت اجرت می باشند .

۱۳۹۷/۶/۷

حضانت واژه ای عربی از مصدر حضن وبه معنای زیر و پر وبال گرفتن است و در عرف حقوقی به معنای حق و تکلیفی است که قانون گذار در خصوص نگه داری فرزندان برای پدر و مادر قرار داده است . دعوای حضانت زمانی مطرح می شود که زوجین در صدد متارکه باشند و در خصوص اینکه نگه داری فرزند یا فرزندان مشترک با کدامیک از آنان باشد با یکدیگر در تعارض قرار می گیرند .

۱۳۹۷/۶/۷

نکاح یا علقه زوجیت به طرق مختلف از میان می رود که از جمله آن می توان به طلاق ، فسخ و بطلان در نکاح دائم و بذل مدت و اتمام مدت در نکاح منقطع اشاره کرد . در خصوص دعوای بطلان نکاح مهم ترین نکته ای که باید مورد توجه قرارگیرد این است که با توجه به حساسیت عرفی ، شرعی و حقوقی در خصوص نهاد خانواده ، طرق اعلام بطلان نکاح که منجر به فاسد بودن علقه زوجیت می شود محدودتر از دیگر طرق انحلال علقه زوجیت است . به دیگر سخن از آنجاییکه با اعلام بطلان علقه زوجیت اثر کشفی بر آن مترتب می شود ، موارد بطلان نکاح بسیار محدودتر از موارد طلاق و فسخ نکاح است .

۱۳۹۷/۶/۷

وصیت از ریشه وصی است که در لغت به معنای گیاهان به هم وصل شده یا بهم بافته شده است . در عرف حقوقی و فقهی وصیت به معنای تملیک اموال به افراد پس از مرگ است ، به این معنا که افرادی که به دلیل جنون یا ورشکستگی از تصرف در اموال خود منع نشده اند ، می توانند وصیت کنند که پس از مرگشان تا میزان یک سوم از داراییشان به افراد دیگر تعلق گیرد.

۱۳۹۷/۶/۷

ارث یا ماترک به مال یا اموالی اطلاق می شود که پس از مرگ مورث ( متوفی ) از وی باقی می ماند ، در حقوق ایران ، ماترک به نسب ( پیوند خونی ) یا سبب ( پیوند ناشی از ازدواج ) به ارث می رسند .

۱۳۹۷/۶/۶

دعوی یا دعوا از مشتقات واژه ادعا به معنای اعلام وجود حق ثابت نشده بر چیزی یا کسی می باشد ، تاریخچه اولین دادگاهها در تاریخ بشر مبهم است ولی آنچه به طور قطع برای ما روشن است ، این است که با طلوع مدنیت و تولد تمدن ، بشر به فکر ساخت مکانی برای حق طلبی افتاد ، رد پای اولین سیستم های قضایی را می توان در مصر باستان و لوح سنگی حمورابی و هم چنین ده فرمان حضرت موسی (ع ) به عنوان منبعی برای قوانین شریعت جستجو کرد.

۱۳۹۷/۶/۶

دعوی یا دعوا از مشتقات واژه ادعا به معنای اعلام وجود حق ثابت نشده بر چیزی یا کسی می باشد ، تاریخچه اولین دادگاهها در تاریخ بشر مبهم است ولی آنچه به طور قطع برای ما روشن است ، این است که با طلوع مدنیت و تولد تمدن ، بشر به فکر ساخت مکانی برای حق طلبی افتاد ، رد پای اولین سیستم های قضایی را می توان در مصر باستان و لوح سنگی حمورابی و هم چنین ده فرمان حضرت موسی (ع ) به عنوان منبعی برای قوانین شریعت جستجو کرد.

۱۳۹۷/۶/۶

دعاوی اثبات و نفی نسب زمانی مطرح می شود که نسب مشروع طفل و الحاق وی به والدین مورد اختلاف باشد ، به عبارت دیگر از آنجا که در عالم واقع الحاق طفل به مادر کمتر مورد اختلاف قرار می گیرد ( چراکه خروج طفل از مادر امری بدیهی است ) دعوای اثبات یا دعوای نفی نسب در صورتی مطرح می شود که نسب مشروع طفل از جانب پدر مورد اختلاف باشد .

داده ای یافت نشد.