هزینه های مرتبط با ثبت اختراع

برای شمول حمایتهای قانونی از اختراع ثبت و به تبع آن پرداخت هزینه های مرتبط با آن الزامی است.

 

بر اساس ماده شانزده قانون ثبت اختراعات و طرحهای صنعتی پس از گذشت یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و قبل از شروع هرسال مبالغ ذیل باید به اداره مالکیت صنعتی پرداخت گردد. تأخیر در پرداخت حداکثر تا شش ماه و در صورت  پرداخت جریمه مجاز است.

 

 

ردیف

عنوان هزینه

شخص حقیقی

شخص حقوقی

1

حق ثبت اظهارنامه (واحد یا تقسیمی)

10هزار ریال

100هزار ریال

2

هزینه ی ثبت سالانه و تمدید

سال اول تا پنجم، هرسال

سال ششم تا دهم هرسال 200هزار ریال

سال یازدهم تا پانزدهم هرسال 300هزار ریال

سال شانزدهم تا بیستم هرسال 400هزار ریال

معادل ده برابر مبلغ تعیین شده برای اشخاص حقیقی

3

جریمه تأخیر در پرداخت هزینه های ردیف ۲

برابر با نصف هزینه ی سالانه مندرج در ردیف ۲

4

هزینه استعلام برای اجازه بهره برداری ، انتقال یا اعراض

50هزار ریال

500هزار ریال

5

حق ثبت قراردادی یا قهری

300هزار ریال

3 میلیون ریال

6

حق ثبت مجوز بهره بردای (لیسانس) ،فسخ یا خاتمه  آن

نصف حق ثبت انتقال (قراردادی و یا قهری)

7

هزینه اصلاح اظهارنامه و ضمائم (هر نوبت)

برابر با حق ثبت اظهارنامه

8

حق ثبت انتقال اظهارنامه / اجازه بهره برداری از آن

50هزار ریال

500هزار ریال

9

هزینه ثبت تغییرات (به غیراز انتقال و اجازه ی بهره برداری)

50هزار ریال

500هزار ریال

10

صدور گواهی المثنی

100هزار ریال

1میلیون ریال

11

رونوشت مصدق

5هزار ریال

50هزار ریال

12

اخذ تأییده تسلیم اظهارنامه /صدور گواهی نامه اختراع

15هزار ریال

150هزار ریال

13

اعتراض رد ثبت

500هزار ریال

5میلیون ریال

14

اعتراض به تقاضای ثبت

1میلیون و 500هزار ریال

3میلیون ریال

15

ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه

3میلیون ریال

4میلیون و 500هزار ریال

16

بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی به عنوان اداره مبدأ

50هزار ریال

500هزار ریال

 

 
0 0
امتیاز 0.00 تعداد رای 0
امتیاز دهید :
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۹/۱ تعداد بازدید: 3045
منبع

ارسال نظر

ارسال