پریوش مرادخانی

خانم مژده پورمند و همکارانشون همه قراردادها و کارهای ثبتی شرکت رو برای ما انجام دادن. عدم حضور در کشور و عدم تسلط به قوانین مهمترین نگرانی‌های ما بودن که با کمک ایشون تونستیم به راحتی پشت سر بگذاریم. امیدواریم باز هم بتونیم از کمکشون استفاده کنیم.