ثبت برند و علامت تجاری

ثبت برند و علامت تجاری اولین قدم برای حضوری قدرتمند در بازار کسب و کاراست. این اقدام حقوقی برای دارنده آن،  حق انحصاری ایجاد کرده و حمایت قانونگذار را منطبق بر قانون ثبت اختراعات، طرهای صنعتی و علایم تجاری مصوب  سال 1386 را در بردارد.  لازم به یادآوری است که الزامی قانونی برای ثبت علامت وجود ندارد لیکن با توجه به ماهیت رقابتی بازار کسب و کار در بین فعالین در این عرصه اهمیت به سزایی دارد. ثبت برند و علامت تجاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی متصور است و این اشخاص با در دست داشتن مدارک احراز هویت خود اقدام به ثبت درخواست در سامانه ثبت ماکیت معنوی می نمایند.

متقاضی بعد از ثبت اطلاعات اولیه و بارگذاری ضمایم مثبت احراز هویت مالک، موفق به ساخت حساب کاربری می گردد و می بایستی اطلاعات درج شده در اقرارنامه را با دقت خوانده، پس از تایید  و با در دست داشتن نسخه چاپی آن به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کند و گواهی امضا دریافت کند. با تایید مدارک ماهوی در دفترخانه، متقاضی اقدام به فعال سازی حساب کاربری خود کرده و با ورود به حساب کاربری خود، اظهارنامه تنظیمی را بارگذاری می نماید. اظهارنامه مذکور به منظور بررسی قابلیت ثبت به کارشناسان و مدیر اداره علایم تجاری ارجاع داده می شود و نهایتا با تایید مسیولین مربوطه، آگهی در دو نوبت در روزنامه رسمی  چاپ و پس از پرداخت هزینه ها، گواهی ثبت برند و علامت چاپ می گردد.مدت اعتبار علامت تجاری 10 سال از تاریخ تقدیم اظهارنامه است و در خاتمه این مهلت، مهلتی 6 ماهه برای تمدید علامت به صاحب علامت اعطا می شود که دارنده علامت می بایستی حداکثر دراین مدت اقدام به تمدید علامت نماید . در غیراینصورت حق انحصاری را از دست می دهد و سبق مالکیت، حق تقدمی برای مالک سابق ایجاد نمی کند.

نکات کلیدی ثبت برند و علامت تجاری

چنانچه درخواست ثبت برند یا علامت از نظر کارشناسان اداره ثبت، وجاهت قانونی نداشته باشد یا به عبارتی  قبلا ثبت شده باشد یا مشابه برندی در همان طبقه باشد اخطار رفع نقص و رد علامت صادر میگردد لذا بهتر است متقاضی قبل از هر اقدامی، استعلام علامت را سامانه مالکیت معنوی به آدرس زیر گرفته شود تا درصد موفقیت ثبت برند بالا رود.

هر اظهارنامه مختص به یک برند یا علامت می باشد و چنانچه متقاضی خواهان ثبت علایم مختلف است می بایستی برای هر برند، اظهارنامه ایی مستقل تنظیم نماید.