شکایت کارفرما از کارگر

نحوه شکایت کارفرما از کارگر

کارگر و کارفرما، دو جایگاه شغلی در قراردادهای کاری است. روابط میان این دو از جنبه مسائل بسیار مهم در قانون کار است. به طوریکه در صورت ایجاد اختلاف و ع...
قانون کار در ایران برای زنان کارگر

قانون کار در ایران برای زنان کارگر

قانون ایران در مورد زنان کارگر و شرایط کار و بازنشستگی آنها چه مواردی را بیان کرده است؟ در این مطلب به طور خلاصه به بیان قوانین مربوط به کار زنان کارگ...