داوری چیست؟

داوری یا مراجعه به مراجع حل اختلافات خصوصی خارج از دادگاه پیشینه کهنی درعلم حقوق دارد. همیشه مراجعه به افراد معتمد محلی و یا به تعبیر عامیانه ریش سفیدان برای برای حل و فصل اختلافات میان افراد یکی از ابتدایی ترین شیوه های حل و فصل اختلافات بوده است . هر چند که پس از شکل گیری دستگاه قضاوت و حاکمیت قانون، دادگاه به عنوان اصلی ترین مرجع حل وفصل اختلافات میان افراد شکل گرفت و در نتیجه کارکرد محافل خصوصی حل اختلاف کمرنگ تر شد تا جایی که تقریبا “کارکرد خود را از دست داد. هرچند امروزه با توجه به طولانی بودن طمان رسیدگی، کثرت پورنده ها و تخصصی شدن دعاوی، این بار نیاز به دادرسی تخصصی که با سرعت و تخصص پرونده ها را بررسی کند بیشتر حس می شود. همین امر منجر به تغییرشکل نهاد داوری از حکمیت ساده به نهاد تخصصی حقوقی گردید که نه تنها دعاوی داخلی میان طرفین بلکه به صورت گسترده ای در سطح بین المللی به حل و فصل دعاوی تجاری بپردازد.

چرا داوری؟

سوالی که برای بسیاری از موکلین پیش می آید این است که با وجود دادگاه ها چه نیازی به مراجعه به داوری است؟ پاسخ به این پرسش را شاید بتوان در سه اصل خلاصه کرد:

  • سرعت رسیدگی به موضوع پرونده در دادگاه ها مستلزم تعیین وقت، انجام تشریفات ابلاغ،‌ تجدید وقت های متعدد و غیره است که بعضا رسیدگی یک
  • تخصص
  • هزینه کمتر

نهاد داوری در ایران در مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی بررسی شده است. در این مواد به جایگاه نهاد داوری و شرایط اجرای آرای داوری وهمچنین نحوه اعتراض به آراء صادر شده ازسوی داور و جلوگیری از اجرای رای داور و سایر موارد از جمله موارد ممنوعیت قبول داوری و موارد ممنوعیت ارسال پرونده به داور پرداخته شده است.

با این وجود در خصوص حل و فصل دعاوی از طریق داوری باید این نکته را در نظر داشت که با توجه به خاصیت حل و فصل دعاوی به شیوه غیر دادگستری روند و داوری و نیز خود داوران از حوزه صلاحیت قوانین آیین دادرسی مدنی خارج هستند و البته این نکته را باید در نظر داشت که در این موارد داوران باید به مقررات داروی پای بند باشند همین امر باعث می شود که داوران در حل وفصل اختلافات آزادی عمل بیشتری داشته باشند و بتوانند با نگاه تخصصی تر قضاوت نمایند که همین امر به نوبه خود منجر به تسریع روند رسیدگی در در حل وفصل اختلافات به شیوه غیر دادگستری خواهد شد.

موسسه حقوقی اندیشه با بهره مندی از تیم وکلای با تجربه خود آماده است که در خصوص دعاوی داخلی و بین المللی ایران خدمات حقوقی تخصصی خود را دراختیار موکلین خود قرارداده تا موکلین این موسسه با استفاده از این شیوه حل و فصل اختلافات خود از روند سریع و تخصصی تری برای حل وفصل اختلافات خود بهره مند شوند.