وجه تمایز قراردادهای لیسانس و فرانچایز چیست

قرارداد لیسانس

لیسانس در لغت به معنای مجوز است و قرارداد لیسانس، توافقی دوطرفه در اعطای مجوز، پروانه بهره برداری یا حق استفاده از مالکیت فکری امتیازدهنده در ازای دریافت مبلغی مشخص( رویالتی یا قیمت مقطوع )از سوی امتیازگیرنده می باشد. در این نوع قراردادها، مالک اذن بهر برداری دارایی های فکری خود را طبق شرایطی خاص به ثالث منتقل می کند. امتیازات مذکور عبارتند از ساخت، فروش و استفاده از موضوع قرارداد در محدوده جغرافیایی و بازه زمانی مشخص.

نکات حقوقی در تنظیم قرارداد لیسانس

مواردی که لازم است حین تنظیم قرارداد  لیسانس به آن توجه و  جزییات آن به تفصیل در متن قرارداد ذکر گردد عبارتند از:

تصریح موضوع: اعم از دانش فنی در معنای عام، انتشار و پخش آثار هنری و علایم تجاری

تصریح مالکیت موضوع: از منظر اهلیت داشتن مالک در اعطای حق بهره برداری

تصریح هدف قرارداد: اعم از ساخت، فروش و استفاده موضوع قرارداد

تصریح محدوده جفرافیایی: از منظر اطمینان امتیاز دهنده از عدم بهره برداری امتیازگیرنده خارج از محدوده جغرافیایی توافقی

تصریح نحوه پرداخت: از حیث شفافیت رابطه مالی طرفین اعم از پرداخت رویالتی (محاسبه آن براساس فروش واحد، درصدی از کل فروش خالص یا سود) و قیمت مقطوع (محاسبه آن می تواند به صورت چند مرحله ایی یا تک مرحله ایی باشد)

تصریح چشم انداز طرفین: از منظر در برداشتن تمام امتیاز های وابسته به موضوع قرارداد اعم از بازتولید فن آوری، نمایش، اصلاح موضوع قرارداد و واردات و صادرات آتی

تصریح لیسانس فرعی (sub- license ): این موضوع بیشتر در قراردادهای انحصاری لیسانس مطرح می گردد. برای مثال مجوز گیرنده تمایل دارد در محدوده جغرافیایی خود، امتیاز اعطای لیسانس را به غیر را کسب کند. در این فرض، امتیازگیرنده می بایستی  “قصد اعطای امتیاز ” و “درصد رویالتی یا قیمت مقطعوع  متعلق به مجوز دهنده اولیه”، به صراحت در قرارداد اصلی قید شود.

تفاوت قرارداد لیسانس و فرانچایز

قرارداد فرانچایز در کلیات بسیار مشابه با قرارداد لیسانس می باشد. این قرارداد بر مبنای توافق طرفین برای فعالیتی مشترک و به منظور دستیابی به هدفی مشترک شکل می گیرد. در این نوع قرارداد، ارایه خدمات فنی امتیازدهنده الزامی است و نقش نظارتی آن بسیار چشمگیر می باشد. به عبارتی دیگر امتیازگیرنده به دلیل حس شهرت و با تصور حمایت و نظارت کیفی امتیازدهنده اقدام به انعقاد قرارداد می نماید.