برای شمول حمایتهای قانونی از اختراع ثبت و به تبع آن پرداخت هزینه های مرتبط با آن الزامی است.

 

بر اساس ماده شانزده قانون ثبت اختراعات و طرحهای صنعتی پس از گذشت یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و قبل از شروع هرسال مبالغ ذیل باید به اداره مالکیت صنعتی پرداخت گردد. تأخیر در پرداخت حداکثر تا شش ماه و در صورت  پرداخت جریمه مجاز است.

 

ردیفعنوان هزینهشخص حقیقیشخص حقوقی
1حق ثبت اظهارنامه (واحد یا تقسیمی)10هزار ریال100هزار ریال
2هزینه ی ثبت سالانه و تمدیدسال اول تا پنجم، هرسال
سال ششم تا دهم هرسال 200هزار ریال
سال یازدهم تا پانزدهم هرسال 300هزار ریال
سال شانزدهم تا بیستم هرسال 400هزار ریال
معادل ده برابر مبلغ تعیین شده برای اشخاص حقیقی
3جریمه تأخیر در پرداخت هزینه های ردیف ۲برابر با نصف هزینه ی سالانه مندرج در ردیف ۲برابر با نصف هزینه ی سالانه مندرج در ردیف ۲
4هزینه استعلام برای اجازه بهره برداری ، انتقال یا اعراض50هزار ریال500هزار ریال
5حق ثبت قراردادی یا قهری300هزار ریال3 میلیون ریال
6حق ثبت مجوز بهره بردای (لیسانس) ،فسخ یا خاتمه  آننصف حق ثبت انتقال (قراردادی و یا قهری)نصف حق ثبت انتقال (قراردادی و یا قهری)
7هزینه اصلاح اظهارنامه و ضمائم (هر نوبت)برابر با حق ثبت اظهارنامهبرابر با حق ثبت اظهارنامه
8حق ثبت انتقال اظهارنامه / اجازه بهره برداری از آن50هزار ریال500هزار ریال
9هزینه ثبت تغییرات (به غیراز انتقال و اجازه ی بهره برداری)50هزار ریال500هزار ریال
10صدور گواهی المثنی100هزار ریال1میلیون ریال
11رونوشت مصدق5هزار ریال50هزار ریال
12اخذ تأییده تسلیم اظهارنامه /صدور گواهی نامه اختراع15هزار ریال150هزار ریال
13اعتراض رد ثبت500هزار ریال5میلیون ریال
14اعتراض به تقاضای ثبت1میلیون و 500هزار ریال3میلیون ریال
15ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه3میلیون ریال4میلیون و 500هزار ریال
16بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی به عنوان اداره مبدأ50هزار ریال500هزار ریال