نقل و انتقال علامت تجاری

نقل و انتقال علامت تجاری

نقل و انتقال علائم تجاری چگونه انجام می‌شود؟

علائم تجاری در حکم اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محسوب می‌شوند. بنابراین قابل نقل و انتقال، خرید و فروش هستند. در این مطلب با شرایط و انواع انتقال آشنا خواهیم‌شد.

خواندن این مطلب 3 دقیقه زمان لازم دارد.

نقل و انتقال علائم تجاری

این نوع انتقال ها زمانی رسمیت پیدا می کند که در قالب قرارداد، انجام پذیرد.

قرارداد انتقال علامت تجاری چیست ؟

این نوع قرارداد، قراردادی است که دارنده علامت، به موجب آن، حقوق مربوط به علامت را به صورت جزئی یا کلی، منتقل می کند. این انتقال می تواند در مرحله ثبت اظهارنامه یا پس از ثبت علامت محقق شود. از سویی دیگر گاهی مشاهده شده که در برخی از مواقع این این انتقال همزمان با انتقال سرقفلی صورت می پذیرد.

 در حالت کلی، قوانین ملی کشورها، مشخص کننده‌ی ملزمات شکلی و ماهوی انتقال است. از مصادیق رعایت شرایط ماهوی می توان به “قصد انتقال دهنده” اشاره کرد. یعنی چنانچه قصد از انتقال، گمراه کردن مصرف کننده در رابطه با طبیعت، مبداء، ساخت، فرآیند و سایر خصوصیات کالا باشد، چنین نقل و انتقالی قابلیت ابطال از سوی ثالث را دارد. از مصادیق رعایت شرایط شکلی نیز می توان به تشریفات ثبت اشاره کرد. بدین شرح که انتقال باید به صورت مکتوب باشد و انتقال شفاهی قابلیت استناد ندارد.

نکات حقوقی در انتقال علائم تجاری :

تفکرسنتی در انتقال علامت این بود که علامت تجاری باید به همراه موسسه و یا شرکت منتقل شود، اما در موافقتنامه تریپس، علامت به عنوان کالایی تجاری که قابلیت نقل و انتقال دارد، معرفی شده و به این انتقال، “انتقال صرف” Naked Assignment  میگویند.

توجه به نکات حقوقی زیر، در انتقال علائم تجاری، ضروری است :

– درخواست ثبت انتقال باید توسط مالک علامت با نماینده قانونی او و یا انتقال گیرنده به” مرجع ثبت” ارسال شود.

– درخواست باید مکتوب باشد و خلاصه ای از قراردادی که نشانگر تغییر مالکیت است با تاییدیه دفاتر اسناد رسمی، ضمیمه درخواست شود.

– در صورت انتقال بخشی از علائم جمعی، مستندات مالکیت انتقال دهنده به همراه رضایت سایر شرکاء، باید ضمیمه انتقال شود.

انواع انتقال علامت تجاری:

در قانون 1386، مقررات شفاف و روشنی در خصوص انتقال علائم تجاری بیان شده است که به انواع زیر تقسیم می شوند :

– انتقال جزئی: در خصوص بخشی از محصولات بنگاهی اقتصادی و یا در محدوده خاص جغرافیایی

– انتقال در قالب عقد وثیقه.

– انتقال سهم مشاعی از علامت تجاری که باید به تایید سایر شرکاء برسد.

– انتقال مالکیت اظهارنامه یا تقاضای ثبت علامت تجاری .

– انتقال حق تقدم که برای اعضاء معاهدات بین المللی مصداق داشته و منطبق بر بند اول ماده 4 کنوانسیون پاریس، قابلیت انتقال دارد.

– انتقال علائم جمعی که مراحل سختگیرانه تری در مقایسه با انتقال علائم فردی دارند و در برخی از مواقع نیازمند تصویب مقامات خاصی است.

– انتقال ناشی از ادغام شرکت ها.

– انتقال از طریق حکم دادگاه : از آنجاکه علائم در حکم اموال اشخاص حقیقی و حقوقی هستند،در برخی مواقع توسط دادگاه مصادره و حکم سلب مالکیت آن در رسیدگی قضایی صادر و خواهان پرونده، منتقل می‌شود.

– انتقال قهری که انتقال به ورثه از مصادیق آن است.

گردآورنده  : مریم مهردوست