قرارداد مشارکت در ساخت

200,000تومان

فرمت قرارداد: Word
تعداد صفحات: 4 صفحه
نوع قرارداد: مشارکت

توضیحات

دانلود قرارداد مشارکت در ساخت

موضوع  قرارداد :

موضوع قرارداد از قرار ذیل است :

ساخت و تحویل  ………. واحد آپارتمانی در یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به اندازه …………… متر مربع ……………… ماه پس از امضای این قرارداد

ساخت واحدهای مذکور شامل موارد ذیل است :

  • اخذ مجوز تخریب
  • تخریب سازه به صورت اصولی
  • گود برداری
  • اخذ مجوز شهرداری و تصویب نقشه ها
  • ساخت ……….. واحد آپارتمانی در طی …………….. ماه
  • اخذ پایان کار ساختمان
  • انجام کلیه امور اداری جهت صدور سند رسمی به نام مالکان