قرارداد پیمانکاری تولید میلگرد و تیرآهن

200,000تومان

فرمت قرارداد: Word
تعداد صفحات: 4 صفحه
نوع قرارداد: پیمانکاری

توضیحات

دانلود قرارداد پیمانکاری تولید میله گرد و تیرآهن

موضوع قرارداد:

تولید میلگرد و تیرآهن تعداد………………………عدد میلگرد 16،18،13،12،10 …………….. به تعداد مساوی ………… تعداد عدد تیرآهن 14 ،…………………… عدد تیرآهن 18.