حریم خصوصی و آزادی اطلاع رسانی

حریم خصوصی و آزادی اطلاع رسانی

حریم خصوصی و حق برآن، یکی از محدودیت های فعالین حوزه رسانه محسوب می‎شود. این تعریف در مقابل آزادی بیان قرار می گیرد. قوانین و مقررات مدنی و کیفری در پ...