ادغام از منظر رقابت و مالکیت فکری

ادغام از منظر رقابت و مالکیت فکری

بسیارمشاهده شده است که شرکتها تجاری به دلایل مختلف از جمله کاهش سودهی و یا افزایش بدهی، درصدد ادغام با رقیب خود بر می آیند. در رشته نوشتار این موسسه ب...