اختراعات ناشی از قرارداد استخدامی

اختراعات ناشی از قرارداد استخدامی

همانطور که می دانید اعطای گواهی حق اختراع به دارنده آن حق انحصاری می دهد. گاهی دیده شده است که در رسیدن به اختراع، فاکتورهای متفاوتی از جمله دانش فنی...