محدودیت های حق اختراع

محدودیت های حق اختراع

دارنده گواهی اختراع می تواند مانع بهره بردای اشخاص ثالث گردد و آنها را از اقدام به ساخت و استفاده از دانش فنی اختراع، ممنوع کند. این قاعده کلی استثنای...