اصل عدم اهمیت ویژگی های اثر ادبی و هنری

اصل عدم اهمیت ویژگی های اثر ادبی و هنری

تصور عموم این است که صرفا آثاری که ارزش هنری دارند تحت حمایت نظام کپی رایت یا حق مولف قرار می گیرد و از اصل عدم اهمیت ویژگی های اثر غافل هستند. در این...