اکراه و آثار قانونی آن

اکراه و آثار قانونی آن

اکراه در لغت و حقوق به معنای اجبار و تهدید کردن فردی به انجام عملی است که رضایت ندارد. برخی از جرایم به واسطه اکراه مجرم، محقق می شود. در این مطلب به...