باهم فروشی در اعطای مجوز بهره برداری

” باهم فروشی” در اعطای مجوز بهره برداری

عموما در قراردادهای مالکیت فکری از جمله واگذاری و اعطای مجوز بهره برداری، امکان وقوع " با هم فروشی" وجود دارد. از نگاه برخی از حقوقدان‌ها، این موضوع ا...