تخلفات انتخاباتی

تخلفات انتخاباتی

همانطور که می دانیم انتخابات مجلس از مهمترین ارکان مشارکت مدنی افراد در جوامع دموکرات است. به همین منظور در قوانین برای حفاظت از آرای مردم، راهکارهایی...