تعویض شناسنامه و شناسنامه المثنی

تعویض شناسنامه و شناسنامه المثنی

در صورت گم شدن شناسنامه اصلی یا تغییر در اطلاعات آن، می توان برای دریافت المثنی اقدام کرد. در این مطلب با شرایط، مدارک و مراحل صدور شناسنامه المثنی آش...