قوانین و شرایط تغییر جنسیت در ایران

قوانین و شرایط تغییر جنسیت در ایران

یکی از مسائل دنیای امروز، مشکلات مربوط به تغییر جنسیت افرادی است که پزشکان قادرند علائم و نشانه های جنس مخالف را در آنها پیدا کنند. تغییر جنسیت در قان...