جرم هتک حرمت و افترا

جرم هتک حرمت و افترا

توهین و یا هتک حرمت افراد ازجمله جرائم کیفری بسیار شایع است که در هر صورت حضوری، اینترنتی، پیامکی و یا تلفنی دارای مجازات سنگین و روند پرتنش خواهد بود...