ماده 100 قانون شهرداری

ماده 100 قانون شهرداری

شهرداری منطبق بر شرح وظایف محوله خود، می بایستی از عملیات ساختمانی فاقد پروانه جلوگیری کند. عملیات مذکور در کمیسیون ماده 100 شهرداری بررسی می شود که د...
نرخ دیه سال 99 و آثار آن

نرخ دیه سال 99 و آثار آن

هر ساله میزان نرخ دیه اشخاص در پایان سال توسط رییس قوه قضاییه مشخص می گردد که با اعلام آن، معیار ارزیابی دیه در جرایم و بیمه اشخاص ثالث مشخص می گردد....