دستور جلب سیار

دستور جلب سیار چیست؟

یکی از آثار فوری پیگیری کیفری جرایم امکان دسترسی به جلب متهم است. در مقاله زیر مختصرا به نکات ضروری در خصوص جلب سیار می پردازیم. مدت زمان لازم برا...