دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری چه وظایفی دارد؟

دیوان عدالت اداری چیست؟ دیوان عدالت اداری عالی ترین مرجع اداری، تحت نظارت قوه قضاییه و ساختمان اصلی آن در تهران واقع شده است. برای سهولت دسترسی مردم د...