اجرای احکام و انواع آن

اجرای احکام و انواع آن

آخرین مرحله دادرسی و هدف نهایی هر شکایتی اعم از کیفری یا حقوقی، اجرای حکم است. اجرای حکم در خصوص احکام لازم الاجرا مطرح است که در مطلب زیر مختصرا به آ...
قاضی بر چه اساسی حکم می دهد

قاضی بر چه اساسی حکم می دهد؟

اصول حقوقی که منجر به صدور احکام مجازات می شوند شامل چه مواردی است؟ در این مطلب به بررسی این موضوه با عنوان یک مثال حقیقی پرداختیم. در سال 99 و بدنبال...