حق خروج زن از کشور

حق خروج زن از کشور

همان طور که میدانیم صدور گذرنامه برای دختر ها و خانم های متاهل متفاوت است. بانوان متاهل برای صدور گذرنامه و خروج از کشور به اجازه رسمی شوهر نیاز دارند...