بازداشت شدگان در اعتراضات

بازداشت شدگان در اعتراضات

اگر در تجمعات اعتراضی دستگیر شدیم چکار کنیم؟ چه رفتاری داشته باشیم که در روند پرونده تاثیری مثبت داشته باشد؟ خانواده فرد دستگیر شده چطور وضعیت را پیگی...