دعاوی طاری

دعاوی طاری به چه معناست؟

دعاوی طاری، به دعوایی گفته می شود که با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد. در مطلب زیر مختصرا به انواع این دعاوی می پردازیم. مدت زمان لازم ب...