ماده 100 قانون شهرداری

ماده 100 قانون شهرداری

شهرداری منطبق بر شرح وظایف محوله خود، می بایستی از عملیات ساختمانی فاقد پروانه جلوگیری کند. عملیات مذکور در کمیسیون ماده 100 شهرداری بررسی می شود که د...
دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری چه وظایفی دارد؟

دیوان عدالت اداری چیست؟ دیوان عدالت اداری عالی ترین مرجع اداری، تحت نظارت قوه قضاییه و ساختمان اصلی آن در تهران واقع شده است. برای سهولت دسترسی مردم د...