اجرای احکام و انواع آن

اجرای احکام و انواع آن

آخرین مرحله دادرسی و هدف نهایی هر شکایتی اعم از کیفری یا حقوقی، اجرای حکم است. اجرای حکم در خصوص احکام لازم الاجرا مطرح است که در مطلب زیر مختصرا به آ...