شروط ضمن عقد نکاح

شروط ضمن عقد نکاح چیست؟

بسیار مشاهده شده است جوانان، حین تنظیم عقد نکاح نسبت به تبعات حقوقی آن و شروط دوازدگانه قباله ازدواج، ناآگاه هستند. همین ناآگاهی ممکن در آینده، برایشا...