حوادث شهری و مسئولیت مدنی شهرداری

حوادث شهری و مسئولیت مدنی شهرداری

شهرداری نهادی عمومی غیردولتی و مهم ترین وظیفه آن خدمات رسانی به شهروندان است. در مواردی این نهاد، در ایفای وظایف خود به شهروندان مسبب بروز خساراتی می‎...