طبقه بندی علائم تجاری

طبقه بندی علائم تجاری

قانونگذار ایران، امکان ثبت علائم صنعتی و تجاری را در چهل و پنج طبقه، در قالب علامت و خدمات در نظرگرفته است. در این نوشتار به تفاوت علائم و اقسام طبقات...