قانون عفو و بخشودگی

قانون عفو و بخشودگی، شرایط و انواع آن

عفو به معنای بخشش و گذشت است. در مباحث جزایی، عفو به معنای رفع محکومیت‌های کیفری و بخشش تمام یا قسمتی از مجازات‌ها می باشد. عفو می‌تواند آثار تبعی محک...