صلاحیت دادگاه ها

صلاحیت دادگاه ها

در این نوشتار برآنیم به اولین قدم های رسیدگی قضایی و صلاحیت دادگاه ها منطبق بر قانون آیین دادرسی مدنی، بپردازیم. روند رسیدگی قضایی منطبق بر ماده 2...