تامین دلیل حقوقی و کیفری

تامین دلیل حقوقی و کیفری

قرار تامین دلیل، در قانون به منظور حمایت از حقوق خواهان و جلوگیری از تضعیع خواسته پیش بینی شده است که در مطلب به توضیح آن پرداختیم. تامین دلیل حقوقی...