حمایت حقوقی از فرهنگ عامه-فولکلور

حمایت حقوقی از فرهنگ عامه-فولکلور

فرهنگ عامه یا فولکلور، متاثر از زندگی مردمان هر سرزمین است. به دلیل تنوع این آداب و تفاوت سرزمین ها، در اقصی نقاط جهان، این فرهنگ متفاوت است. در این م...