مالکیت آثار سفارشی

مالکیت آثار سفارشی با کیست؟

این مطلب به بررسی میزان مالکیت مادی و معنوی دارنده و صاحب آثار هنری و رابطه ی آن با صدا و سیما می پردازد. در یک ماه گذشته، اخبار متناقضی از هنرمندان د...