حمایت حقوقی از فرهنگ عامه-فولکلور

حمایت حقوقی از فرهنگ عامه-فولکلور

فرهنگ عامه یا فولکلور، متاثر از زندگی مردمان هر سرزمین است. به دلیل تنوع این آداب و تفاوت سرزمین ها، در اقصی نقاط جهان، این فرهنگ متفاوت است. در این م...
ضمانت اجراها در حقوق مالکیت فکری

ضمانت اجراها در حقوق مالکیت فکری

در این مطلب به تعریف ضمانت اجراها در حقوق مالکیت فکری، انواع و اهمیت آن و همین طور بررسی این موضوع در ضمانت تولیدات دانش بنیان پرداختیم. زمان لازم برا...