اقرار به چه معناست؟

اقرار به چه معناست؟

اقرار در قانون ایران یکی از دلایل اثبات دعوا و یکی از دلایل اثبات دعوا در محاکم حقوقی و کیفری است. در این مقاله مختصرا به مفهوم حقوقی و شرایط اثبات آن...