نکات حقوقی محکومیت های مالی اشخاص

نکات حقوقی محکومیت های مالی اشخاص

حکم صادر شده توسط مراجع قضایی می تواند درخصوص موضوعات مالی یا غیرمالی باشد. عموما افراد برای اجرای آن نیازمند توجه به نکات حقوقی آن هستند. در مطلب زیر...
فرار از دین

فرار از دین (مفهوم و مجازات)

فرار از دین از مصادیق مجرمانه است که با اصلاحات قانونی اخیر، استناد به فرار از دین و مجازات مدیون، دشوارتر از سابق شده است. در این مقاله برآنیم به این...