فرار از دین

فرار از دین (مفهوم و مجازات)

فرار از دین از مصادیق مجرمانه است که با اصلاحات قانونی اخیر، استناد به فرار از دین و مجازات مدیون، دشوارتر از سابق شده است. در این مقاله برآنیم به این...