املاک موروثی

املاک موروثی

املاک موروثی، املاکی است که صاحب آن فوت شده و مطابق با قانون، ملک مذکور به وراث شخص فوت شده انتقال داده شده است. چنانچه بیش از یک ورثه وجود داشته باشد...