سوگند و انواع آن

سوگند و انواع آن

سوگند یا قسم برای عموم مردم شناخته شده است اما به نظر می رسد افراد با آثار حقوقی و شرایط استناد به آن، آشنایی ندارند. در این مطلب به این موضوع و بررسی...