مهاجرت غیرقانونی

مهاجرت غیرقانونی

مهاجرت غیرقانونی، به ورود غیرقانونی یک فرد یا گروهی از افراد در مرز یک کشور اطلاق می‌گردد، به نحوی که نقض قوانین مهاجرت کشور مقصد، با قصد مهاجرت و اقا...