جایگاه اسناد عادی و رسمی در دعاوی

جایگاه اسناد عادی و رسمی در دعاوی

طبق ماده 1284 قانون مدنی، سند عبارت است از هر نوع نوشته مکتوبی که در مقام دفاع یا دعوا قابل استناد باشد. بدین صورت نوشته، در صورتی سند شمرده می‌شود که...