نماینده حقوقی

نماینده حقوقی؛ انواع و ویژگی ها

نماینده ی حقوقی کیست، چه وظایفی دارد و چه تفاوتی میان نماینده حقوقی و وکیل وجود دارد؟ در این مطلب به بررسی تفاوت این دو و نیز انواع مختلف نماینده حقوق...