وصیت نامه و شکل قانونی آن

وصیت نامه و شکل قانونی آن

مرگ از حقوق مسلم هر انسانی که به روزی با آن مواجه می شود. اموال و دارایی فرد بعد از مرگ او بین ورثه تقسیم خواهد شد اما گاهی افراد، نگاهی انحصاری در بر...
سوگند و انواع آن

سوگند و انواع آن

سوگند یا قسم برای عموم مردم شناخته شده است اما به نظر می رسد افراد با آثار حقوقی و شرایط استناد به آن، آشنایی ندارند. در این مطلب به این موضوع و بررسی...