انواع وکالتنامه حقوقی و کاربرد آن

انواع وکالتنامه حقوقی و کاربرد آن

وکالت نامه، قراردادی است که بین وکیل و موکل بسته می شود. در واقع سندی که مندرج به توافقات طرفین، موضوع و اختیارات وکیل است. این قرارداد تنها منوط به ت...